znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Ogłoszenie wyników już niebawem!

28 listopada 2023 roku poznamy wyniki najnowszej edycji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022. Główny organizator badania – Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) opublikuje międzynarodowy raport z badania, a zespoły badawcze z poszczególnych krajów będą publikować raporty krajowe. Z tej okazji przypominamy najważniejsze założenia badania.

Badanie ICCS

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) jest największym międzynarodowym badaniem porównawczym dotyczącym edukacji obywatelskiej. W ICCS 2022 wzięli udział uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół z 23 krajów.

Głównym celem badania jest określenie, na ile młodzi ludzie są przygotowani do udziału w życiu społecznym i pełnienia roli obywatela w demokratycznym społeczeństwie. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zaangażowanie obywatelskie uczniów. W każdej edycji badania wybierane są zagadnienia, na które kładziony jest szczególny nacisk. W ICCS 2022 są to m.in. kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Ważnym elementem badania są także informacje kontekstowe dotyczące m.in. procesów nauczania w szkole czy zasobów domu rodzinnego, które pomagają lepiej zrozumieć wyniki i postawy uczniów, a także pokazują ich uwarunkowania.

Historia badania

ICCS wywodzi się z badania Civic Education Study (CIVED), prowadzonego w latach 1999–2000. Doświadczenia tego projektu zostały wykorzystane do przygotowania badania ICCS. Do tej pory odbyły się dwie edycje tego badania (ICCS 2009 i ICCS 2016). Polska brała udział w pierwszej z nich, a po przerwie dołączyła do najnowszej, trzeciej edycji (ICCS 2022). ICCS 2022 to pierwsza edycja badania prowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych i zarazem pierwsza realizowana w Polsce od 2009 roku.

Uczestnicy badania

W badaniu uczestniczą uczniowie w ósmym roku edukacji szkolnej, zazwyczaj czternastoletni. W Polsce są to uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. W badaniu biorą udział także nauczyciele uczący w klasach ósmych i dyrektorzy szkół. Dobór próby w każdym kraju odbywa się zgodnie z procedurami międzynarodowymi. Najpierw losowane są szkoły, potem z wylosowanych szkół konkretne oddziały, a także nauczyciele uczący w oddziałach klasy ósmej. Próba jest reprezentatywna, a badanie pozwala wnioskować na temat wszystkich ósmoklasistów w krajach biorących udział w projekcie oraz na temat wszystkich nauczycieli uczących w klasach ósmych.

Przebieg badania w szkole i narzędzia badawcze

Badanie jest prowadzone we wszystkich krajach z wykorzystaniem rygorystycznych procedur badawczych. Sesje badawcze mają dokładnie ten sam przebieg, aby wszyscy uczniowie mieli zapewnione porównywalne warunki. Uczniowie rozwiązują test sprawdzający wiedzę i rozumienie zagadnień związanych z edukacją obywatelską, a także wypełniają ankiety, których celem jest pomiar postaw i zebranie informacji kontekstowych. Ankiety dotyczące procesów edukacyjnych na poziomie szkoły i klasy wypełniają także nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

Pierwsza edycja badania ICCS była prowadzona wyłącznie za pomocą narzędzi w wersji papierowej, od tamtego czasu stopniowo wdrażane są elementy badania wspomaganego komputerowo. W ICCS 2022 Polska znajduje się w grupie krajów, w których badanie wśród uczniów realizowane jest z wykorzystaniem narzędzi w formie papierowej, podobnie ankieta dyrektora szkoły. Natomiast ankieta nauczyciela jest prowadzona online.

Okres realizacji badania w Polsce

Badanie pilotażowe ICCS 2022 w Polsce przeprowadzono w czerwcu 2021 roku, zaś badanie główne w marcu i kwietniu 2022 roku. Badanie odbywało się w trudnych okresach: pandemii COVID-19, która spowodowała m.in. przesunięcie terminu badania pilotażowego, a także na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która nastąpiła niedługo przed rozpoczęciem badania głównego w szkołach. Badanie główne prowadzone było więc w okresie, kiedy wiele szkół było aktywnie zaangażowanych we wsparcie uchodźców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, dyrektorom szkół i nauczycielom za udział w badaniu! Bardzo dziękujemy również przedstawicielom szkół za pomoc w przygotowaniu badania w szkołach, zaangażowanie i współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych – podkreśla Olga Wasilewska, krajowy koordynator badania w Polsce.

Organizatorzy badania

Inicjatorem i głównym organizatorem badania ICCS jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). Jest to niezależna międzynarodowa organizacja zrzeszającą instytucje badawcze i agencje rządowe, od kilkudziesięciu lat prowadząca szereg badań porównawczych dotyczących kompetencji uczniów. W skład międzynarodowego konsorcjum badawczego wchodzą także: Australijska Rada Badań Edukacyjnych (ACER), pełniąca rolę głównego centrum badawczego, Laboratorium Pedagogiki Eksperymentalnej Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie i rzymski Uniwersytet LUMSA.

Wyniki poprzednich edycji badania

W ICCS 2009 pod względem wiedzy i umiejętności polscy uczniowie osiągnęli bardzo dobry wynik – szósty spośród 36 krajów, które wzięły udział w badaniu. Ze względu na brak istotnych statystycznie różnic między niektórymi krajami można mówić o czwartym miejscu Polski ex aequo z grupą kilku innych krajów. Badanie pokazało, że duża część polskich uczniów charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami i dobrym rozumieniem zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej – aż 41% z nich osiągnęło wynik na najwyższym spośród 3 poziomów wyróżnionych wówczas  w badaniu. Jednocześnie 9% uczniów znalazło się poniżej pierwszego, najniższego poziomu. Wystąpiło więc stosunkowo duże zróżnicowanie w zakresie wiedzy uczniów. Wyniki dziewcząt były w Polsce istotnie statystycznie wyższe niż chłopców, co było charakterystyczne dla większości krajów uczestniczących w ICCS 2009, a także w ICCS 2016.

Jeśli chodzi o uwarunkowania wyników uczniów, poprzednie edycje badania wskazują na kluczowe znaczenie czynników społeczno-ekonomicznych związanych ze środowiskiem domowym uczniów. Spośród czynników z poziomu szkoły i procesów edukacyjnych szczególne znaczenie ma obecność otwartej na dyskusję atmosfery w klasie, a także podejmowanie przez uczniów aktywności obywatelskich w szkole, jak np. głosowanie w wyborach przedstawicieli samorządu klasowego lub szkolnego.

W zakresie postaw polscy uczniowie na tle rówieśników z innych krajów charakteryzowali się m.in. niskim zaufaniem do instytucji publicznych. Ich zaangażowanie w aktywności na rzecz społeczności było trochę niższe niż średnio rówieśników z innych krajów i wyższe w porównaniu z wcześniejszymi badaniami, chociaż występowały w tym zakresie duże różnice pomiędzy rodzajami aktywności. Stosunkowo wysoko na tle uczniów z innych krajów kształtowało się zaangażowanie polskich uczniów w różnego rodzaju aktywności na poziomie szkoły – takie jak udział w wyborach przedstawicieli samorządu szkolnego czy udział w decyzjach dotyczących spraw szkoły. Jednocześnie jednak polscy uczniowie mieli niskie poczucie faktycznego wpływu na podejmowanie decyzji w szkole.

Ostatnie wpisy