znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Badanie w szkole

Badanie główne ICCS 2022 w szkołach w Polsce przeprowadzane jest w marcu i kwietniu 2022 roku, na terenie szkoły, w wybranym przez szkołę dogodnym dla niej terminie. W ustalonym dniu do szkoły przyjeżdża przeszkolony ankieter, który przywozi ze sobą wszystkie materiały potrzebne do realizacji badania.

Do badania uczniowie nie muszą się w żaden dodatkowy sposób przygotowywać, natomiast muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna na udział. Ankieter odbiera zgody od szkolnego koordynatora badania ankieter w dniu badania.

Sesje badawcze we wszystkich uczestniczących w badaniu krajach mają dokładnie ten sam przebieg i prowadzone są według ściśle określonych procedur, tak aby wszyscy uczniowie mieli zapewnione porównywalne warunki.

Cała sesja badawcza zajmuje około 2-2,5 godzin i obejmuje następujące etapy:

  • Przygotowanie – ankieter wita uczniów, sprawdza obecności, informuje o międzynarodowym charakterze badania, rozdaje zeszyty testowe, zapoznaje uczniów ze sposobem rozwiązywania testu.
  • Rozwiązywanie zadań w zeszycie testowym (dokładnie 45 minut) – uczniowie rozwiązują zestaw zadań – zaznaczają właściwe odpowiedzi lub piszą swoje odpowiedzi w zeszycie testowym.
  • Wypełnianie Międzynarodowej ankiety ucznia, przeznaczonej dla uczniów ze wszystkich krajów (ok. 40 minut) – ankieter rozdaje ankiety, czyta krótką instrukcję, a następnie uczniowie zaznaczają właściwie pola.
  • Wypełnianie Europejskiej ankiety ucznia, dedykowanej uczniom mieszkającym w Europie (ok. 20 minut) – ankieter rozdaje ankiety, czyta krótką instrukcję, a następnie uczniowie zaznaczają właściwie pola.
  • Zakończenie – ankieter zbiera narzędzia badawcze i inne materiały, dziękuje uczniom za udział w badaniu, porządkuje wszystkie materiały.

 

Pomiędzy poszczególnymi częściami przewidziano krótkie przerwy.

Jeśli w badaniu weźmie udział mniej niż 90 proc. uczniów, ankieter w porozumieniu z zespołem badawczym ICCS organizuje sesję uzupełniającą dla uczniów nieobecnych w dniu sesji głównej.

W badaniu biorą udział również dyrektorzy szkół, a także nauczyciele uczący w oddziałach klasy ósmej. Do udziału w badaniu zapraszani są albo wszyscy nauczyciele uczący w oddziałach klasy ósmej w danej szkole (jeśli jest mniej niż dwudziestu takich nauczycieli) albo wylosowane spośród nich osoby (jeśli w szkole jest dwudziestu nauczycieli lub więcej, losuje się 15 z nich). Do badania zapraszani są zawsze nauczyciele przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

W trakcie realizacji badania Instytut Badań Edukacyjnych przestrzega postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyniki badania będą prezentowane w ramach zbiorczych zestawień statystycznych na poziomie kraju, bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!