znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Kodowanie odpowiedzi uczniów i przygotowanie baz danych z badania ICCS

Pomimo okresu wakacyjnego w lipcu i sierpniu trwały intensywne prace nad przygotowaniem baz danych z badania głównego. Po zakończeniu badań w szkołach wszystkie narzędzia zostały zweryfikowane i uporządkowane. Odbyło się także kodowanie odpowiedzi uczniów na pytania otwarte w ankietach i zeszytach testowych. Odpowiedzi z narzędzi badawczych zostały wprowadzone do baz danych.

KODOWANIE ODPOWIEDZI UCZNIÓW NA PYTANIA OTWARTE

Kodowanie odpowiedzi uczniów na zadania otwarte w zeszytach testowych polega na przypisaniu im odpowiedniego kodu, który wskazuje na stopień poprawności udzielonej odpowiedzi. Kodowanie odbyło się zgodnie z procedurami międzynarodowymi, z wykorzystaniem przetłumaczonych i zaadaptowanych kluczy kodowych, przez szczegółowo przeszkolonych koderów. Jakość i spójność pracy koderów weryfikowana była na bieżąco m.in. poprzez podwójne kodowanie (jednocześnie przez dwóch różnych koderów) części odpowiedzi uczniów. Procesowi kodowania podlegały również odpowiedzi uczniów na pytania kwestionariusza dotyczące zawodów wykonywanych przez ich rodziców lub opiekunów. Odpowiedzi te zostały zakodowane zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zawodów ISCO-08.

WPROWADZANIE DANYCH DO BAZY I WERYFIKACJA BAZ

Odpowiedzi uczniów i dyrektorów z papierowych narzędzi badawczych zostały wprowadzone do zanonimizowanych baz danych przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania (Data Management Expert) zapewnionego przez międzynarodowe konsorcjum badawcze. Osoby wprowadzające dane zostały szczegółowo przeszkolone z obowiązujących procedur, a ich praca była na bieżąco weryfikowana. Po zakończeniu tego procesu przeprowadzono różnorodne procedury weryfikacji spójności i jakości danych. Prace dotyczące baz danych będą kontynuowane w kolejnych miesiącach we współpracy z międzynarodowym konsorcjum badawczym ICCS 2022.

Ostatnie wpisy