znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Informacje dla uczestników badania

Czynności przetwarzania danych osobowych przez IEA oraz zespół IBE

 

Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu ICCS 2022 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jako realizator badania w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem: (22) 24 17 101, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.

Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych, odpowiedzi na pytania zostaną przekazane Konsorcjum realizującemu międzynarodowy projekt badawczy ICCS 2022. Konsorcjum kieruje Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia, które jest współadministratorem danych zanonimizowanych. Kontakt ze współadministratorem możliwy jest pod adresem Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia; telefonicznie: +31 20 625 3625; przy użyciu poczty elektronicznej: secretariat@iea.nl

Przetwarzanie przez IEA

W jakim celu gromadzone są i przetwarzane dane?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) zrzesza krajowe instytucje badawcze, rządowe agencje badawcze, naukowców i analityków zajmujących się badaniami, zrozumieniem i poprawą edukacji na całym świecie. IEA prowadzi Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich (ICCS) 2022.

Podczas prowadzenia badania ICCS, IEA gromadzi dane, które są wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych.

Jakie informacje i dane są przetwarzane w celu realizacji ICCS?

IEA jest odpowiedzialne za przetwarzanie zgodnie z RODO wszystkich przekazanych przez kraj danych, które trafiają do publicznych zbiorów danych i do raportu międzynarodowego.

IEA dostarcza zespołom krajowym wzór oświadczenia o ochronie danych zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące RODO dla respondentów w ICCS oraz wytyczne dotyczące sposobu realizacji badania. Wytyczne te obejmują opis działań badawczych zgodnych z RODO, o ile dotyczą danego kraju.

IEA dostarcza zespołom krajowym również formularze badania uczniów i nauczycieli do zbierania danych na temat wieku, płci (uczniowie i nauczyciele) i potrzeby ewentualnego wyłączenia ucznia z wyników badania ICCS (uczniowie). Formularze badania uczniów służą do prawidłowego przydzielania materiałów badawczych wylosowanym uczniom.                          

W odniesieniu do Ankiety nauczyciela prowadzonej elektronicznie, IEA gromadzi, poprzez platformę Assessment Master, odpowiedzi na pytania ankietowe oraz dodatkowe informacje związane z czasem logowania się do systemu, czasem udzielania odpowiedzi, używaniem przycisków ankiety oraz informację o wypełnieniu ankiety. Te dane IEA przetwarza m.in. do oszacowania, nad jakimi pytaniami uczestnicy spędzili więcej lub mniej czasu. Ponadto IEA gromadzi dane dotyczące rodzaju przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu do sprawdzenia poprawności wyświetlania ankiety.

IEA zapewnia zespołom krajowym oprogramowanie umożliwiające przesyłanie pseudonimizowanych danych. W związku z tym wszystkie przekazane dane muszą być przez zespoły krajowe pseudonimizowane, to znaczy: przetwarzane w taki sposób, aby nie można ich było przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji (wszelkie takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są obwarowane technicznym i organizacyjnym środkom zapewniającym, że nie zostaną one przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej).

Gdzie, jak i jak długo przechowywane są dane z ICCS?

Dane ICCS, zarówno w zespołach krajowych jak i w IEA, są bezpiecznie przechowywane i żadne zewnętrzne osoby ani systemy nie mają do nich dostępu. Ponadto wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych w celu ich przetwarzania, zostali odpowiednio poinformowani o tym, na czym polega odpowiednie i bezpieczne przetwarzanie danych i podpisali umowę o zachowaniu poufności. Ponadto IEA zabezpiecza przekazywanie danych do Australijskiej Rady Badań Edukacyjnych (ACER) do Australii, jako kraju trzeciego, wdrażając niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską Wzorcowe Klauzule Umowne.

Zanonimizowane dane zebrane za pomocą narzędzi badawczych ICCS są przetwarzane centralnie w siedzibie IEA w Hamburgu (Niemcy) przez czas nieokreślony przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby były dostępne do analiz naukowych. Dzięki tym danym powstanie baza wyników badania, która umożliwia naukowcom porównywanie systemów edukacyjnych na całym świecie (patrz poniżej: Publiczny dostęp do wyników badania).

Komu i jak są udostępniane dane z ICCS?

Dane – odpowiedzi z testów i ankiet – przesyłane są z zespołów krajowych do IEA za pośrednictwem internetowej platformy Share Point w formie pseudonimizowanej, czyli przetwarzane są w taki sposób, aby nie można było ich przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji (wszelkie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej).

Większość analiz danych z badania ICCS prowadzonych jest w ACER, które pełni rolę Międzynarodowego Centrum Badawczego (MCB), oraz w Laboratorium Pedagogiki Eksperymentalnej Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie i na rzymskim Uniwersytecie LUMSA. Dane są przesyłane do MCB również za pośrednictwem internetowej platformy Share Point w formie pseudonimizowanej. Pracownicy MCB którzy analizują dane, podpisali umowę o zachowaniu poufności. Przekazanie danych do Melbourne w Australii jako kraju trzeciego jest zabezpieczone odpowiednimi środkami takimi jak specjalna umowa o przetwarzaniu danych oraz standardowe europejskie klauzule informacyjne.

Krajowym zespołom dane są również udostępniane za pośrednictwem platformy Share Point.

Publiczny dostęp do wyników badania

Międzynarodowa baza danych z badania będzie publicznie dostępna na stronie: https://www.iea.nl/data (Hamburg, Niemcy)

Wszystkie dane w bazie danych będą pseudonimizowane i nie można ich powiązać z konkretnymi osobami.

Przetwarzanie przez IBE

W jakim celu gromadzone są i przetwarzane dane?

W Polsce Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadza badanie ICCS na zlecenie i w imieniu Ministra Edukacji i Nauki. Jest to zgodne z jedną z funkcji określonych w Statucie Instytutu nadanym przez Ministra (paragraf 3 punkt 2.2) oraz z Ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327; art. 94ba). Pełna treść statutu i ustawy znajdują się pod adresami: 

https://e-dziennik.men.gov.pl/app/uploads/2017/zarzadzenie-nr-17-poz.-29-sig.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001327/U/D20201327Lj.pdf

IBE jest odpowiedzialne za działania realizacyjne i przetwarzanie zebranych danych zgodnie z wymogami RODO.

Jakie informacje i dane są przetwarzane w celu realizacji ICCS?

Do poprawnego przeprowadzenia badania od każdej szkoły uczestniczącej w badaniu ICCS wymagane są następujące informacje.

Dyrektor szkoły (lub osoba przez niego wyznaczona) jest proszony o wypełnienie „Ankiety dyrektora szkoły” w celu dostarczenia informacji m. in. o cechach szkoły, pracy szkoły, środowiska, w którym szkoła funkcjonuje, edukacji obywatelskiej w szkole.

Nauczyciele wylosowanych szkół są proszeni o wypełnienie „Ankiety nauczyciela” w celu dostarczenia informacji m. in. o środowisku szkolnym, metodach pracy z uczniami, edukacji obywatelskiej w szkole, a także podstawowych danych (wiek, płeć, doświadczenie zawodowe, wykształcenie). W ankiecie w przypadku nauczycieli wiedzy o społeczeństwie zawarte są także pytania dotyczące nauczania tego przedmiotu.

Uczniowie wylosowanych oddziałów proszeni są o wypełnienie zeszytów testowych ICCS w celu dostarczenia informacji o wiedzy i rozumieniu zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej. Uczniowie są ponadto proszeni o wypełnienie „Międzynarodowej ankiety ucznia” dotyczącej m.in. sytuacji szkolnej i domowej uczniów, ich zainteresowania kwestiami społecznymi, postaw obywatelskich, a także podstawowych danych (płeć, wiek, miejsce urodzenia, język). Dodatkowo uczniowie wypełniają „Europejską ankietę ucznia”, która pozwala na zebranie informacji na temat opinii i postaw szczególnie istotnych z perspektywy Europy.

IBE korzysta z formularzy badania uczniów dostarczonych przez IEA do zbierania danych na temat wieku, płci i potrzeby ewentualnego wyłączenia ucznia z wyników badania ICCS. Formularze badania uczniów służą do prawidłowego przydzielania materiałów testowych wylosowanym uczniom. Imiona i nazwiska respondentów nie są udostępniane IEA.

W ICCS IBE gromadzi dane o osiągnięciach uczniów w postaci liczb reprezentujących wybrane opcje w zadaniach testowych (na przykład odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru) lub tekstu (odpowiedź na pytanie w formie krótkiej odpowiedzi tekstowej). Każdemu uczestnikowi badania jest przydzielany numeryczny identyfikator, który jednoznacznie go identyfikuje. Połączenie między tym identyfikatorem a imieniem i nazwiskiem jest znane szkolnemu koordynatorowi badania, podwykonawcy badania realizowanego w szkole (konsorcjum firm PBS Spółka z o.o. i BR Spółka z o.o.) i IBE. Nazwiska respondentów mogą być zebrane przez IBE, jednak nie mogą być udostępniane IEA ani żadnym innym stronom trzecim.

Ponadto IBE gromadzi dane z wypełnionych Ankiet dyrektora szkoły, Ankiet nauczycieli oraz Ankiet uczniów. Dane te są w postaci liczb reprezentujących zaznaczenia w ankietach (na przykład odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru) lub wartości (na przykład liczba uczniów w oddziale klasowym).

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w klauzulach informacyjnych dla uczestników badania głównego ICCS:

IBE jest odpowiedzialne za przestrzeganie procedur prowadzenia badań opisanych w wytycznych IEA. IBE jest odpowiedzialne za zapewnienie, że nazwiska respondentów nie są w żaden sposób udostępniane IEA ani innym stronom trzecim. Kraje korzystają z oprogramowania dostarczonego przez IEA, aby zapewnić anonimowe przesyłanie danych do IEA.

Udział w badaniu ICCS jest dobrowolny. Niewzięcie udziału w badaniu nie będzie wiązało się w żaden sposób z negatywnymi konsekwencjami wobec uczestnika badania. Respondenci mogą w każdej chwili pominąć poszczególne pytania lub przerwać odpowiadanie na pytania.

Każdy uczestnik badania, który chce usunąć lub zmienić swoje dane, może skontaktować się z Instytutem Badań Edukacyjnych (tel. +48 22 24 17 100 lub ibe@ibe.edu.pl). W przypadku wycofania się osoby z badania nie będą zbierane dodatkowe dane dotyczące tej osoby. Informacje na temat odmów udziału w badaniu i wyłączeń z wyników badania są zachowywane w celu wykonania analiz statystycznych dotyczących wiarygodności zebranych wyników oraz dostarczenia lepszej informacji organizatorom przyszłych edycji badania (np. informacji, czy prawdopodobieństwo wycofania się dziewcząt z udziału w badaniu jest większe).

Pytania dotyczące sposobu ochrony danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Instytutu Badań Edukacyjnych (iod@ibe.edu.pl).

Gdzie, jak i jak długo przechowywane są dane z ICCS?

Dane ICCS w IBE są bezpiecznie przechowywane i żadne zewnętrzne osoby ani systemy nie mają do nich dostępu. Ponadto wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych w celu ich przetwarzania, zostali odpowiednio poinformowani o tym, na czym polega odpowiednie i bezpieczne przetwarzanie danych i podpisali umowę o zachowaniu poufności.

IBE nie będzie przechowywać danych dłużej, niż jest to konieczne do celów realizacji badania. Zespół IBE podjął wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych.

IBE będzie bezpiecznie przechowywać nazwiska respondentów w swojej siedzibie w Warszawie. Imiona i nazwiska respondentów zostaną usunięte przez Instytut Badań Edukacyjnych nie później niż do końca grudnia 2021 r., zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych Instytutu Badań Edukacyjnych. Od tego momentu wszystkie dane przekazywane do IEA lub podwykonawców stają się anonimowe.

 Komu i jak są udostępniane dane z ICCS?

Wszystkie dane przesyłane przez IBE do przetwarzania przez IEA są przekazywane w formie pseudonimizowanej, tj. bez nazwisk respondentów – rozróżniane są jedynie za pomocą międzynarodowego identyfikatora.

IBE udostępnia dane ICCS tylko osobom, które podpisały zobowiązanie dotyczące poufności i ochrony danych i są częścią zespołu badawczego lub pracownikami podwykonawców badania.