znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Informacje dla uczestników badania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w badaniu głównym ICCS 2022

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu ICCS 2022 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 24 17 101, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

3. Źródło pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe uczniów (imię, nazwisko, rok i miesiąc urodzenia, płeć, nazwa szkoły, oznaczenie oddziału klasowego, informacja o braku możliwości udziału w badaniu, np. ze względu na brak znajomości języka polskiego lub ze względu na niepełnosprawność – jeśli dotyczy) zostały udostępnione IBE przez Szkołę, której uczniem/uczennicą jest Państwa dziecko.

4. Cel i podstawa przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu badawczego ICCS 2022:

  1. dane, o których mowa w pkt. 3, przetwarzane będą w celu przekazania informacji oraz pozyskania zgody na udział dziecka w badaniu, oraz w celach udokumentowania przebiegu badania, kontroli – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust 2 lit. g) RODO – przetwarzane jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  2. w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu, oprócz danych wskazanych w pkt. a) będziemy przetwarzać:
    – w celach naukowych i badawczych – odpowiedzi uczniów na pytania ankietowe zgromadzone w trakcie badania terenowego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust 2 lit. g) RODO
    – przetwarzane jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
    – dane osobowe uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych zawarte w formularzu zgody na badanie (imię i nazwisko), będziemy przetwarzać w celu wykazania udzielenia zgody na udział w badaniu na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. uzasadniany interes, który polega na ochronie swoich praw.


5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe udostępnione nam przez Szkołę oraz dane zgromadzone w badaniu terenowym umożliwiające identyfikację ucznia będziemy przetwarzać najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Dane, o których mowa w pkt. 3 zostaną zniszczone, a dane zgromadzone w trakcie badania terenowego zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie z nich wszelkich identyfikatorów pozwalających na ich powiązanie z danym uczniem.

Wyniki badania będą przetwarzane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych, bez ograniczeń czasowych.

Dane zawarte w formularzu zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji badania konsorcjum firm PBS Spółka z o.o. i BR Spółka z o.o., odpowiedzialnemu za realizację badania w szkole, który będzie przetwarzał dane najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych, odpowiedzi na pytania ankietowe i pytania testowe zostaną przekazane Konsorcjum realizującemu międzynarodowy projekt badawczy ICCS 2022. Konsorcjum kieruje Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia, które jest współadministratorem danych zanonimizowanych. Kontakt ze współadministratorem możliwy jest pod adresem Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia; telefonicznie: +31 20 625 3625; przy użyciu poczty elektronicznej: secretariat@iea.nl

7. Prawa osób fizycznych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w badaniu przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w badaniu.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.