znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Informacje dla uczestników badania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów badania i nauczycieli uczestniczących w badaniu głównym ICCS 2022

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu ICCS 2022 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

3. Źródło pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe dyrektorów szkół (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce wykonywania pracy i jego lokalizacja) zostały pozyskane przez IBE ze źródeł dostępnych publicznie – np. ze strony internetowej Szkoły, z innych źródeł internetowych.

Dane osobowe nauczycieli (imię, nazwisko, rok urodzenia, nauczany przedmiot, informacja o nauczaniu w oddziałach klasy ósmej, miejsce wykonywania pracy i jego lokalizacja) zostały udostępnione IBE przez Szkołę, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dane osobowe szkolnych koordynatorów badania (imię, nazwisko, miejsce wykonywania pracy i jego lokalizacja, nr telefonu, adres e-mail) zostały udostępnione IBE przez Szkołę, w której szkolny koordynator badania jest zatrudniony.

4. Cel i podstawa przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu badawczego ICCS 2022. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust 2 lit. g) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe udostępnione nam przez Szkołę oraz dane zgromadzone w badaniu terenowym umożliwiające identyfikację osoby fizycznej będziemy przetwarzać najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Dane, o których mowa w pkt. 3 zostaną zniszczone, a dane zgromadzone w trakcie badania terenowego zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie z nich wszelkich identyfikatorów pozwalających na ich powiązanie z danym uczniem.

Wyniki badania będą przetwarzane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych (bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu), bez ograniczeń czasowych.

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji badania konsorcjum firm PBS Spółka z o.o. i BR Spółka z o.o., odpowiedzialnemu za realizację badania w szkole, który będzie przetwarzał dane najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych, odpowiedzi na pytania ankietowe zostaną przekazane Konsorcjum realizującemu międzynarodowy projekt badawczy ICCS 2022. Konsorcjum kieruje Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia, które jest współadministratorem danych zanonimizowanych. Kontakt ze współadministratorem możliwy jest pod adresem Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia; telefonicznie: +31 20 625 3625; przy użyciu poczty elektronicznej: secretariat@iea.nl

7. Prawa osób fizycznych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w badaniu przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w badaniu.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.